Regulamin

Pliki do pobrania

Regulamin
Księga znaku

Regulamin


Część I

Postanowienia ogólne

 1. Koło Naukowe Robotyków „KoNaR”, zwane dalej „KoNaR”, jest uczelnianą organizacją studencką działającą na Politechnice Wrocławskiej.
 2. Koło Naukowe Robotyków „KoNaR” może posługiwać się nazwami KNR „KoNaR”, „KoNaR” i Student Interest Group „KoNaR”.
 3. „KoNaR” zrzesza studentów, doktorantów oraz pracowników Politechniki Wrocławskiej.
 4. Siedzibą „KoNaR” jest Politechnika Wrocławska, bud. C-3 pok. 02.
  Adres do korespondencji:
  ul. Zygmunta Janiszewskiego 11/17
  50-372 Wrocław
  strona WWW: http://www.konar.pwr.edu.pl
  e-mail: konar@pwr.edu.pl
 5. Podstawy prawne działania „KoNaR” stanowią:
  1. regulamin „KoNaR”, zwany dalej „Regulaminem”,
  2. przepisy prawne obowiązujące na terenie Politechniki Wrocławskiej,
  3. przepisy ustawowe, w tym ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.
 6. Czas działania „KoNaR” jest nieokreślony.
 7. Warunkiem podjęcia działalności przez „KoNaR” jest uzyskanie wpisu do rejestru organizacji studenckich prowadzonego przez Rektora Politechniki Wrocławskiej.

Część II

Cele „KoNaR”

 1. Głównymi celami działalności „KoNaR” są:
  1. propagowanie wiedzy z zakresu robotyki,
  2. umożliwienie studentom zdobycia dodatkowej wiedzy i praktycznych umiejętności,
  3. wspieranie studenckich projektów robotycznych,
  4. integracja środowiska studenckiego.

Część III

Realizacja celów „KoNaR”

 1. „KoNaR” realizuje swoje cele poprzez:
  1. prowadzenie projektów robotycznych,
  2. organizowanie imprez propagujących robotykę,
  3. organizowanie seminariów tematycznych.
 2. W celu realizacji zadań „KoNaR” może uzyskiwać środki finansowe z:
  1. dotacji budżetowej na działalność dydaktyczno-wychowawczą Politechniki Wrocławskiej,
  2. wpłat otrzymanych od sponsorów,
  3. darowizn,
  4. przychodów z działalności „KoNaR” prowadzonej odpłatnie,
  5. składek wnoszonych przez członków „KoNaR”.

Część IV

Członkowie „KoNaR”, ich prawa i obowiązki

 1. Członkowie dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych,
  2. członków honorowych,
  3. absolwentów.
 2. Członkiem zwyczajnym „KoNaR” może być student, doktorant oraz pracownik Politechniki Wrocławskiej.
 3. Tytuł honorowego członka „KoNaR” jest przyznawany przez Zarząd osobom propagującym i wspierającym rozwój robotyki lub zasłużonym dla „KoNaR”.
 4. Absolwentem „KoNaR” może zostać członek zwyczajny, którego członkostwo zwyczajne w „KoNaR” ustało.
 5. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i przeniesieniu do grona absolwentów decyduje Zarząd „KoNaR” w wyniku głosowania.
 6. O przyjęciu w poczet członków honorowych decyduje Walne Zgromadzenie Członków w wyniku głosowania.
 7. Każdy członek „KoNaR” ma obowiązek:
  1. przestrzegać postanowień Regulaminu i uchwał władz „KoNaR”,
  2. dbać o środki i środki materialne „KoNaR”,
  3. czynnie uczestniczyć w pracach Koła,
  4. godnie reprezentować „KoNaR”.
 8. Członek zwyczajny „KoNaR” zobowiązany jest do:
  1. Reprezentowania Koła w ramach wydarzenia nieorganizowanego przez podmioty Politechniki Wrocławskiej co najmniej raz w ciągu 3 semestrów,
  2. wygłoszenia seminarium dotyczącego wybranego zagadnienia związanego z robotyką co najmniej jeden raz w ciągu dwóch semestrów, wyłączając wyjazdowe seminaria „KoNaR”,
  3. Sporządzenia krótkiego sprawozdania w formie pisemnej na zakończenie każdego semestru. Dokument powinien zawierać listę sukcesów i wydarzeń, w których członek brał udział, oraz krótki opis działań projektowych i umiejętności nabytych w trakcie upływającego semestru. Sprawozdanie należy przedstawić Zarządowi „KoNaR”.
 9. Członkowi zwyczajnemu przysługuje:
  1. prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków,
  2. czynne i bierne prawo wyborcze,
  3. prawo korzystania z dóbr materialnych „KoNaR”,
  4. prawo do informacji na temat finansów „KoNaR”.
 10. Ustanie członkostwa następuje wskutek:
  1. wystąpienia,
  2. zawieszenia w prawach członka,
  3. skreślenia,
  4. wykluczenia.
 11. Wystąpienie może nastąpić w każdym czasie na wniosek członka złożony na piśmie Zarządowi „KoNaR”.
 12. Skreślenie lub zawieszenie członka może nastąpić w wyniku:
  1. utraty statusu studenta (doktoranta, pracownika) Politechniki Wrocławskiej,
  2. niewywiązania się z obowiązków członka „KoNaR”,
  3. przeprowadzonej weryfikacji listy członków.
 13. Podstawą do skreślenia z listy członków na bazie weryfikacji listy jest brak aktywności naukowo-konstrukcyjnej oraz brak udziału w organizacji zawodów Robotic Arena.
 14. Wykluczenie członka może nastąpić w wyniku:
  1. działania na szkodę „KoNaR”.
 15. Zawieszenie, skreślenie lub wykluczenie członka następuje decyzją Zarządu.
 16. Od decyzji o zawieszeniu, skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Część V

Władze „KoNaR”

 1. Władzami „KoNaR” są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd „KoNaR”.
 2. Najwyższą władzą w „KoNaR” jest Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Posiedzenia władz „KoNaR” są jawne.
 4. Władze „KoNaR” są wyłaniane w drodze wyborów walnych.
 5. Władze „KoNaR” zobowiązane są do:
  1. przestrzegania prawa i postanowień Regulaminu,
  2. kierowania się zasadami demokracji, kolegialności, jawności działania i gospodarnością.
 6. Uchwały władz „KoNaR” zapadają przez głosowanie.

Część VI

Walne Zgromadzenie Członków

 1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd „KoNaR” co najmniej dwa razy w roku.
 2. O terminie i miejscu obrad Zarząd „KoNaR” zawiadamia członków co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Przez zawiadomienie rozumie się wywieszenie informacji w miejscach ogólnodostępnych dla studentów i na stronie WWW „KoNaR”.
 3. Walne Zgromadzenie Członków wybiera przewodniczącego, sekretarza, członków komisji skrutacyjnej (co najmniej dwóch) oraz uchwala porządek obrad.
 4. Do ważności uchwały Walnego Zgromadzenia Członków wymagana jest obecność połowy członków.
 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają przez głosowanie.
 6. W głosowaniu nad udzieleniem Zarządowi „KoNaR” absolutorium nie mogą brać udziału członkowie Zarządu „KoNaR”.
 7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  1. uchwalenie zmian w regulaminie i strukturze organizacyjnej „KoNaR”,
  2. ocena działalności „KoNaR” i jego władz,
  3. udzielenie absolutorium Zarządowi „KoNaR”,
  4. wybór i odwołanie: Prezesa, pozostałych członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,
  5. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu „KoNaR”,
  6. ustalenie strategicznych założeń programowych działalności „KoNaR”,
  7. rozpoznawanie odwołań od orzeczeń i uchwał Zarządu „KoNaR”,
  8. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
  9. ustalanie wzoru znaku graficznego oraz zasad jego stosowania i korzystania z niego przez poszczególnych członków „KoNaR”.
 8. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na wniosek:
  1. opiekuna naukowego „KoNaR”,
  2. Prezesa „KoNaR”,
  3. co najmniej 20% członków „KoNaR”,
  4. Komisji Rewizyjnej.
 9. Wniosek powinien określać cel zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
 10. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków mogą być sprawy wskazane we wniosku.
 11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od złożenia wniosku na piśmie.
 12. Do przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków stosuje się punkty VI.3, VI.4, VI.5, VI.6.
 13. W przypadku niedopełnienia obowiązku zwołania przez Zarząd „KoNaR” Walnego Zgromadzenia według punktu VI.1 lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia według punktu VI. 8, VI. 11 obowiązek zwołania Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przejmuje Komisja Rewizyjna.

Cześć VII

Zarząd „KoNaR”

 1. Zarząd „KoNaR” jest organem wykonawczym i najważniejszą władzą działającą w „KoNaR” pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków.
 2. W skład Zarządu „KoNaR” wchodzą:
  1. Prezes,
  2. Prezes ds. Organizacyjnych,
  3. Prezes ds. Finansowych,
  4. Prezes ds. Informacyjnych,
  5. Prezes ds. Projektów Naukowych.
 3. Poszczególni członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu większością 50% głosów.
 4. Kadencja Zarządu trwa jeden rok.
 5. Dana funkcje w Zarządzie można pełnić najwyżej przez dwie kadencje.
 6. Do odwołania członka/członków Zarządu „KoNaR” przed upływem kadencji wymagana jest większość 2/3 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków.
 7. Opiekun Koła może odwołać dowolnego członka Zarządu na wniosek większości Zarządu.
 8. Do podejmowania decyzji dotyczących zarządzania środkami finansowymi „KoNaR” konieczne jest współdziałanie Prezesa i Prezesa ds. Finansowych.
 9. Prezes ds. Projektów rozdysponuje pulę pieniędzy przyznaną przez Prezesa i Prezesa ds. Finansowych pomiędzy grupy projektowe.
 10. Zarząd po wyborach ustala podział pracy – zakres obowiązków dla każdego z członków Zarządu, przy czym:
  1. podział prac jest szczegółowy m.in. z wyróżnieniem akcji odbywających się cyklicznie,
  2. w przypadku pojawienia się nowej grupy obowiązków w trakcie kadencji Zarządu podziału odpowiedzialności dokonuje Prezes Koła.
 11. Zarząd „KoNaR” kieruje bieżącą działalnością „KoNaR”, a w szczególności:
  1. reprezentuje „KoNaR” na zewnątrz i działa w jego imieniu,
  2. podejmuje decyzje w sprawie zakresu i sposobów realizacji celów „KoNaR”,
  3. zwołuje i organizuje Walne Zgromadzenie Członków,
  4. opracowuje plany i programy działalności „KoNaR” oraz przedstawia je Walnemu Zgromadzeniu Członków,
  5. przygotowuje listy członków do zatwierdzenia lub wykluczenia,
  6. realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia Członków,
  7. prowadzi ewidencję członków „KoNaR”,
  8. zarządza, dysponuje i odpowiada za fundusze, pomieszczenie i wyposażenie „KoNaR”,
  9. składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków,
  10. opracowuje preliminarz finansowy i programowy „KoNaR”.
 12. Zarząd przekazuje do wiadomości władzom Politechniki Wrocławskiej protokół z Walnego Zgromadzenia Członków.
 13. Zarząd niezwłocznie zawiadamia Rektora o zmianie regulaminu „KoNaR”.

Część VIII

Sąd Koleżeński

 1. Sąd Koleżeński zostaje powołany przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa jeden rok.
 3. Sąd Koleżeński jest niezawisły.
 4. Sąd Koleżeński jest zobowiązany do rozwiązywania spraw na podstawie obowiązującego prawa i regulaminów.

Część IX

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest powoływana przez Walne Zgromadzenie Członków.
  1. Podstawowym zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola zgodności działań Zarządu z Regulaminem.
  2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków zwyczajnych.
  3. Kadencja członków Komisji trwa jeden rok.
  4. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej.
 2. Kontrolę nad pracami Komisji sprawuje Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Komisja ma obowiązek złożyć raport ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków.
 4. Raporty Komisji Rewizyjnej są jawne.
 5. Do odwołania członka/członków Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji wymagana jest większość 2/3 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków.
 6. Wniosek z uzasadnieniem o odwołanie Członka Komisji Rewizyjnej może zgłaszać:
  1. opiekun naukowy „KoNaR”,
  2. wszyscy członkowie Zarządu jednomyślnie,
  3. co najmniej 20% członków „KoNaR”.
 7. Złożenie wniosku wymienionego w punkcie IX.6 jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Część X

Postanowienia końcowe

 1. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków o rozwiązaniu „KoNaR” może być podjęta w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i dla swojej ważności wymaga 2/3 głosów.
 2. „KoNaR” ulega rozwiązaniu na mocy niniejszego Regulaminu, wskutek zaniku działalności, jeżeli w ciągu dwóch lat nie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków, którego protokół przekazano Rektorowi Politechniki Wrocławskiej.
 3. Likwidatorem „KoNaR” jest/są członkowie Zarządu „KoNaR” lub osoba wyznaczona przez Rektora Politechniki Wrocławskiej.
 4. Wszystkie decyzje, zarządzenia i dokumenty „KoNaR” niezgodne z niniejszym Regulaminem są nieważne z mocy tego Regulaminu.
 5. Rektor Politechniki Wrocławskiej uchyla uchwałę organu „KoNaR” niezgodną z przepisami ustawowymi, statutem Uczelni lub regulaminem organizacji.
 6. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Członków z wyłączeniem spraw związanych z rejestracją i nadzorem ustawowym.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzja należy do Walnego Zgromadzenia Członków.